Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
 1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
  Loại bỏ thông báo

Sử dụng Munin để hiển thị số liệu thống kê bộ nhớ cache APC trong Xenforo

Chủ đề thuộc danh mục 'Hướng dẫn - Thủ thuật Xenforo' được đăng bởi PCO, 5/9/16.

Lượt xem: 1,504

 1. PCO Thành viên cấp 2

  VNXF.VN - Sử dụng Munin để hiển thị số liệu thống kê bộ nhớ cache APC

  Tôi sử dụng nginx cho máy chủ http của tôi, và cấu hình này được cấu hình trên Debian 6.0. Hãy để sửa đổi nó cho apache hoặc bất kỳ hệ điều hành Linux khác nếu đó là những gì bạn sử dụng. Không hỗ trợ được cung cấp - đây là từ thông tin mà tôi thu thập được từ đó công cụ tuyệt vời được gọi là Google và muốn biên dịch nó vào một nơi để người khác sử dụng.
  Nếu bạn muốn tham khảo các trang web mà tôi thu được các thông tin từ, nó nằm ở đây. Có hướng dẫn về cách sử dụng wget để có được apc_info.php và php_apc_ nếu bạn không muốn cắt và vừa qua. Sử dụng wget cũng sẽ nhận được phiên bản mới nhất của code.

  Trong /etc/munin/plugin-conf.d tạo ra một tập tin gọi là php_apc chứa
  Code:
  [php_apc_*]
  user root
  env.url http://localhost/apc_info.php?auto
  Xác định một localhost cho nginx với
  Mã:
  server {
  server_name localhost;
  include /etc/nginx/php.conf;
  root /usr/share/nginx/html;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  location / {
  access_log off;
  }
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  }
  }
  Trong ROOT định nghĩa ở trên tạo ra một tập tin gọi là apc_info.php chứa
  Code:
  <?php
  /**
  * TODO: File header.
  * TODO: Code comments.
  */
  
  if(function_exists("apc_cache_info") && function_exists("apc_sma_info")) {
  
  $time = time();
  
  $mem = apc_sma_info();
  $mem_size = $mem['num_seg']*$mem['seg_size'];
  $mem_avail= $mem['avail_mem'];
  $mem_used = $mem_size-$mem_avail;
  
  // Some code taken from the file apc.php by The PHP Group.
  $nseg = $freeseg = $fragsize = $freetotal = 0;
  for($i=0; $i<$mem['num_seg']; $i++) {
  $ptr = 0;
  foreach($mem['block_lists'][$i] as $block) {
  if ($block['offset'] != $ptr) {
  ++$nseg;
  }
  $ptr = $block['offset'] + $block['size'];
  // Only consider blocks <5M for the fragmentation %
  if($block['size']<(5*1024*1024)) $fragsize+=$block['size'];
  $freetotal+=$block['size'];
  }
  $freeseg += count($mem['block_lists'][$i]);
  }
  
  if ($freeseg < 2) {
  $fragsize = 0;
  $freeseg = 0;
  }
  
  $cache_mode = 'opmode';
  $cache=@apc_cache_info($cache_mode);
  
  // Item hits, misses and inserts
  $hits = $cache['num_hits'];
  $misses = $cache['num_misses'];
  $inserts = $cache['num_inserts'];
  
  //
  $req_rate = ($cache['num_hits']+$cache['num_misses'])/($time-$cache['start_time']);
  $hit_rate = ($cache['num_hits'])/($time-$cache['start_time']); // Number of entries in cache $number_entries = $cache['num_entries'];
  $miss_rate = ($cache['num_misses'])/($time-$cache['start_time']); // Total number of cache purges $purges = $cache['expunges'];
  $insert_rate = ($cache['num_inserts'])/($time-$cache['start_time']);
  
  // Number of entries in cache
  $number_entries = $cache['num_entries'];
  
  // Total number of cache purges
  $purges = $cache['expunges'];
  
  //apc_clear_cache($cache_mode);
  
  $out = array(
  'size: ' . sprintf("%.2f", $mem_size),
  'used: ' . sprintf("%.2f", $mem_used),
  'free: ' . sprintf("%.2f", $mem_avail - $fragsize),
  'hits: ' . sprintf("%.2f", $hits * 100 / ($hits + $misses)),
  'misses: ' . sprintf("%.2f", $misses * 100 / ($hits + $misses)),
  'request_rate: ' . sprintf("%.2f", $req_rate),
  'hit_rate: ' . sprintf("%.2f", $hit_rate),
  'miss_rate: ' . sprintf("%.2f", $miss_rate),
  'insert_rate: ' . sprintf("%.2f", $insert_rate),
  'entries: ' . $number_entries,
  'inserts: ' . $inserts,
  'purges: ' . $purges,
  
  // TODO: Delete
  'purge_rate: ' . sprintf("%.2f", (100 - ($number_entries / $inserts) * 100)),
  // TODO: Delete
  'fragment_percentage: ' . sprintf("%.2f", ($fragsize/$mem_avail)*100),
  'fragmented: ' . sprintf("%.2f", $fragsize),
  'fragment_segments: ' . $freeseg,
  );
  }
  else {
  $out = array('APC-not-installed');
  }
  echo implode(' ', $out);
  Tạo một tập tin trong thư mục /etc/nginx của bạn được gọi là php.conf chứa
  Mã:
  index index.php index.html index.htm;
  
  location ~ \.php$ {
  # Zero-day exploit defense.
  # http://forum.nginx.org/read.php?2,88845,page=3
  # Won't work properly (404 error) if the file is not stored on this server, which is entirely possible with php-fpm/php-fcgi.
  # Comment the 'try_files' line out if you set up php-fpm/php-fcgi on another machine. And then cross your fingers that you won't get hacked.
  try_files $uri =404;
  
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  
  # As explained in http://kbeezie.com/view/php-self-path-nginx/ some fastcgi_param are missing from fastcgi_params.
  # Keep these parameters for compatibility with old PHP scripts using them.
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  
  # Some default config
  fastcgi_connect_timeout 60;
  fastcgi_send_timeout 180;
  fastcgi_read_timeout 180;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_ignore_client_abort off;
  
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  }
  * Chú ý: - một số có thể được lặp lại ở nginx.conf của bạn, nếu như vậy, loại bỏ chúng khỏi đây sau khi tạo ra các tập tin và phát lệnh nginx -t để kiểm tra cấu hình. Nếu có trùng lặp, nó sẽ cảnh báo bạn *
  Tạo một tập tin gọi là php_apc_ trong /usr/share/munin/plugins chứa
  Code:
  #!/usr/bin/perl
  #
  # Magic markers:
  #%# family=auto
  #%# capabilities=autoconf
  
  use strict;
  use Munin::Plugin;
  
  need_multigraph();
  
  my $ret = undef;
  
  if (! eval "require LWP::UserAgent;")
  {
  $ret = "LWP::UserAgent not found";
  }
  
  my $URL = exists $ENV{'url'} ? $ENV{'url'} : "http://127.0.0.1:%d/apc_info.php?auto";
  my @PORTS = exists $ENV{'ports'} ? split(' ', $ENV{'ports'}) : (80);
  
  if ( defined $ARGV[0] and $ARGV[0] eq "autoconf" )
  {
  if ($ret)
  {
  print "no ($ret)\n";
  exit 1;
  }
  
  my $ua = LWP::UserAgent->new(timeout => 30);
  
  my @badports;
  foreach my $port (@PORTS) {
  my $url = sprintf $URL, $port;
  my $response = $ua->request(HTTP::Request->new('GET',$url));
  push @badports, $port unless $response->is_success and $response->content =~ /^size:/im;
  }
  if (@badports) {
  print "no (apc-status)\n";
  exit 1;
  } else {
  print "yes\n";
  exit 0;
  }
  }
  
  if ( defined $ARGV[0] and $ARGV[0] eq "config" )
  {
  
  $0 =~ /php_apc_(.+)*/;
  my $plugin = $1;
  
  ## PHP APC Cache Usage
  if($plugin eq 'usage') {
  print('multigraph php_apc_usage
  graph_title Cache Usage
  graph_args --base 1024 -l 0
  graph_vlabel Bytes
  graph_category php-apc
  graph_order used free
  graph_total Total
  used.label Used Memory
  used.draw AREASTACK
  fragmented.label Fragmented Memory
  fragmented.draw AREASTACK
  free.label Available Memory
  free.draw AREASTACK
  ');
  }
  
  ## PHP APC Hit / Miss by percentage
  elsif($plugin eq 'hit_miss') {
  print('multigraph php_apc_hit_miss
  graph_title Cache Hits / Misses
  graph_args --base 1000 --lower-limit 0 --upper-limit 100 --rigid
  graph_vlabel Percent
  graph_category php-apc
  graph_total Total
  hits.label Hits
  hits.draw AREA
  hits.min 0
  misses.label Misses
  misses.draw STACK
  misses.min 0
  misses.warning 50
  ');
  }
  
  ## PHP APC Purge rate (# Entries / Inserts)
  elsif($plugin eq 'purge') {
  print('multigraph php_apc_purge
  graph_title Purge rate
  graph_args --base 1000 --lower-limit 0 --upper-limit 100 --rigid
  graph_vlabel Percent
  graph_category php-apc
  purge_rate.label Purge Rate
  purge_rate.draw LINE2
  purge_rate.min 0
  purge_rate.warning 10
  ');
  }
  
  ## PHP APC Fragmentation
  elsif($plugin eq 'fragmentation') {
  print('multigraph php_apc_fragmentation
  graph_title Fragmentation
  graph_args --base 1000 --upper-limit 100
  graph_vlabel Percent
  graph_category php-apc
  fragment_percentage.label Fragmentation Percent
  fragment_percentage.draw LINE2
  fragment_percentage.min 0
  fragment_percentage.warning 10
  ');
  }
  
  ## PHP APC Number of files in cache
  elsif($plugin eq 'files') {
  print('multigraph php_apc_files
  graph_title Files in Cache
  graph_args -l 0
  graph_vlabel Number of Files
  graph_category php-apc
  entries.label Number of files
  entries.draw LINE2
  entries.min 0
  ');
  }
  
  ## PHP APC Rates
  elsif($plugin eq 'rates') {
  print('multigraph php_apc_rates
  graph_title Hit, Miss and Insert Rates
  graph_args --base 1000
  graph_vlabel Cache Requests / Second
  graph_category php-apc
  request_rate.label Request rate (Hits + Misses)
  request_rate.draw LINE2
  request_rate.min 0
  hit_rate.label Hit rate
  hit_rate.draw LINE2
  hit_rate.min 0
  miss_rate.label Miss rate
  miss_rate.draw LINE2
  miss_rate.min 0
  insert_rate.label Insert rate
  insert_rate.draw LINE2
  insert_rate.min 0
  ');
  }
  
  exit 0;
  }
  
  foreach my $port (@PORTS)
  {
  my $ua = LWP::UserAgent->new(timeout => 30);
  my $url = sprintf $URL, $port;
  my $response = $ua->request(HTTP::Request->new('GET',$url));
  
  if ($response->content =~ /used:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "used.value $1\n";
  } else {
  print "used.value U\n";
  }
  if ($response->content =~ /free:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "free.value $1\n";
  } else {
  print "free.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /hits:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "hits.value $1\n";
  } else {
  print "hits.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /misses:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "misses.value $1\n";
  } else {
  print "misses.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /request_rate:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "request_rate.value $1\n";
  } else {
  print "request_rate.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /hit_rate:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "hit_rate.value $1\n";
  } else {
  print "hit_rate.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /miss_rate:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "miss_rate.value $1\n";
  } else {
  print "miss_rate.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /insert_rate:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "insert_rate.value $1\n";
  } else {
  print "insert_rate.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /entries:\s+([0-9]+)/im) {
  print "entries.value $1\n";
  } else {
  print "entries.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /inserts:\s+([0-9]+)/im) {
  print "inserts.value $1\n";
  } else {
  print "inserts.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /purges:\s+([0-9]+)/im) {
  print "purges.value $1\n";
  } else {
  print "purges.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /purge_rate:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "purge_rate.value $1\n";
  } else {
  print "purge_rate.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /fragmented:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "fragmented.value $1\n";
  } else {
  print "fragmented.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /fragment_segments:\s+([0-9]+)/im) {
  print "fragment_segments.value $1\n";
  } else {
  print "fragment_segments.value U\n";
  }
  
  if ($response->content =~ /fragment_percentage:\s+([0-9\.]+)/im) {
  print "fragment_percentage.value $1\n";
  } else {
  print "fragment_percentage.value U\n";
  }
  }
  
  # vim:syntax=perl
  xét dòng lệnh vấn đề
  Code:
  chmod -R 755 /usr/share/munin/plugins/php_apc_
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_usage
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_hit_miss
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_purge
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_fragmentation
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_files
  ln -s /usr/share/munin/plugins/php_apc_ /etc/munin/plugins/php_apc_rates
  Bạn phải có cài đặt libwww-perl. Khi ở trên là hoàn tất, khởi động lại phát hành một /etc/init.d/munin-node (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn, bạn có thể phải sử dụng khởi động lại su /etc/init.d/munin-node) từ dấu nhắc. Bạn nên bắt đầu thấy đồ họa sớm. Nếu không, hãy chắc chắn để kiểm tra /var/log/munin/munin-node.log của bạn cho bất kỳ lỗi nào.
  Dưới đây là hình ảnh mẫu của số liệu thống kê.

  U036zoR.png

  SZxxoqq.png
  Chúc các bạn thành công.

  Nguồn: VNXF.VN​

Ủng hộ diễn đàn